เชิญชม

รายละเอียด ข้อมูลสำหรับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช

 • อ่านขั้นตอน
 • ตรวจสอบวัน-เวลา
 • กรอกข้อมูล
 • สำเร็จ
 • อ่านขั้นตอน
 • ตรวจสอบวัน-เวลา
 • กรอกข้อมูล
 • สำเร็จ
 • อ่านขั้นตอน
 • กรอกข้อมูล
 • สำเร็จ


แบบฟอร์มจองเวลาเข้าชม พิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ

เงื่อนไขการให้บริการการเข้าชมเป็นหมู่คณะ

1. พิพิธภัณฑ์ศิริราชสามารถรองรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะได้สูงสุดจำนวน 500 ท่านต่อวัน

2. วิทยากรบรรยายมีให้บริการเฉพาะวันจันทร์, พุธ-ศุกร์ เท่านั้น (เสาร์-อาทิตย์ งดให้บริการวิทยากร) และการ ให้บริการวิทยากรในแต่วันจำกัดจำนวน 1 – 4 ท่าน หรือ ตามความพร้อมในการให้บริการต่อวัน

3. ของดการให้บริการวิทยากรในกรณีที่ผู้เข้าชมหมู่คณะมีจำนวนไม่ถึง 10 ท่าน

4. กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเข้าชมหรือยกเลิกการเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดแจ้งผู้ประสานงานล่วงหน้า อย่างน้อย 2 – 3 วัน ก่อนวันเข้าชม ที่เบอร์ 02-414-1457 หรือ 02-414-1476

5. กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมในวันเข้าชม 


ขั้นตอนการขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะ

1. ตรวจสอบวันเข้าชมจากปฏิทินหมู่คณะ (หน้าถัดไป)

2. กรอกรายละเอียดการขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในเว็บไซต์ (หน้าถัดไป) และแนบหนังสือขอเข้าชมที่ลงนามโดย ผู้บริหารจากหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทต้นสังกัด โดยส่งล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันเข้าชม

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบฟอร์มขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ จะดำเนินการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งรายละเอียดและ เงื่อนไขการเข้าชมต่อไป

4. สามารถตรวจสอบสถานะการจองและยืนยันการเข้าชมได้ที่ปฏิทินหมู่คณะ (หน้าถัดไป)

5. สอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่เบอร์ 02-414-1457 (ในวันและเวลาราชการ)

การขอความอนุเคราะห์ถ่ายทำรายการในพิพิธภัณฑ์ศิริราช

การขออนุญาตถ่ายทํารายการในพิพิธภัณฑ์ศิริราช

1. ตรวจสอบวันเวลาเพื่อขออนุญาตถ่ายทำรายการจากปฏิทินหมู่คณะ (หน้าถัดไป) ติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ถ่ายทำ ที่เบอร์ 02-414-1464

2. เตรียมหนังสือขออนุญาตเข้าถ่ายทำที่ลงนามโดยผู้บริหารจากหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทต้นสังกัด และทางรายการต้องเตรียมส่ง Script มาให้ทางพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิจารณาล่วงหน้า

3. กรอกข้อมูลขอเข้าถ่ายทำรายการในเว็บไซต์(หน้าถัดไป) พร้อมแนบ Script และหนังสือขออนุญาตเข้า ถ่ายทำที่ลงนามโดยผู้บริหารจากหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทต้นสังกัด โดยส่งข้อมูลล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันเข้าถ่ายทำ

4. เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ถ่ายทำ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขการ ถ่ายทำ

5. หลังจากถ่ายทำรายการแล้ว ต้องส่งไฟล์รายการให้ทางพิพิธภัณฑ์หลังออกอากาศไปแล้ว 15 วัน (ไฟล์ Full HD ขึ้นไป) ติดต่อส่งงานได้ที่ เบอร์ 02-414-1464

การขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์การแพทย์และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์การแพทย์และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

1. ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ที่ต้องการนำไปใช้ที่เบอร์ 02-414- 1464

2. เตรียมหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ลงนามโดยผู้บริหารจากหน่วยงาน องค์กร บริษัทต้นสังกัด หรือ อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา

3. กรอกรายละเอียดเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในเว็บไซต์ (หน้าถัดไป) และแนบหนังสือขอความ อนุเคราะห์ โดยกรอกล่วงหน้า 14 วันก่อนวันขอรับข้อมูล และต้องระบุข้อมูลอย่างละเอียด ตามเงื่อนไข ดังนี้

    3.1 ระบุชื่อเรื่องของงาน หรือ โครงการ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์

    3.2 ระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร หรือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาและเบอร์ติดต่อ

    3.3 ระบุจุดประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้

    3.4 ระบุวันที่จะขอรับข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์

    3.5 ส่งสำเนา โครงการ (proposal) แนบกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ให้แก่หน่วยพิพิธภัณฑ์ เพื่อพิจารณา

    3.6 ระบุเวลาแล้วเสร็จของงาน หรือโครงการ (สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ)

    3.7 ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เช่น สื่อที่ใช้ ไฟจัดแสดงโซนต่างๆ สามารถ เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเก็บข้อมูลได้ด้วยตนเองในวันเปิดทำการ    

    3.8 ผู้ขอข้อมูลต้องให้หน่วยงาน องค์กร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม เพื่อรับรองว่าเมื่อผู้ขอข้อมูล ดำเนินงานหรือโครงการเสร็จสิ้น ต้องนำส่งสำเนางานให้ทางหน่วยพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นข้อปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

    3.9 หากผู้ขอข้อมูลไม่สามารถนำส่งสำเนางาน ให้แจ้งหน่วยงาน องค์กร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำ หนังสือชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถนำส่งสำเนางานกลับมาให้ทางหน่วยพิพิธภัณฑ์

4. เมื่อได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อนำส่งข้อมูล โดยข้อมูลที่อนุเคราะห์ให้จะ เป็นไปตามความเห็นสมควรของพิพิธภัณฑ์เท่านั้น

5. ผู้ขอข้อมูลจะต้องยินยอมรับข้อมูลตามความอนุเคราะห์ 

วันและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช หรือพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

เวลา 10.00 – 17.00 น.


พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน

เวลา 10.00 – 16.30 น.

(หยุดจำหน่ายบัตร เวลา 16.00 น).

ค่าเข้าชม

บัตรเดียวเที่ยว 1 พิพิธภัณฑ์
ชาวต่างชาติ
ราคา 200 บาท
คนไทย
ราคา 80 บาท
เด็กไทยและเด็กต่างชาติ อายุต่ำกว่า 18 ปี
ราคา 25 บาท
บัตรเดียวเที่ยว 2 พิพิธภัณฑ์
ชาวต่างชาติ
ราคา 300 บาท
คนไทย
ราคา 100 บาท
เด็กไทยและเด็กต่างชาติ อายุต่ำกว่า 18 ปี
ราคา 30 บาท
กฎระเบียบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
การถ่ายภาพ

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ห้ามถ่ายรูปภายในพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน สามารถถ่ายรูปได้ยกเว้นห้องจัดแสดงโบราณราชศัสตรา

ห้ามรับประทานอาหาร

และเครื่องดื่มภายในพิพิธภัณฑ์

ห้ามส่งเสียง

รบกวนผู้เข้าชมท่านอื่น

กรุณาฝากกระเป๋า

ไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระและนำทรัพย์สินมีค่าติดตัว