บริการประชาชน

คลินิกออโตอิมมูน

คลินิกออโตอิมมูน

ให้บริการตรวจ ติดตาม ให้การรักษาและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางออโตอิมมูนต่างๆ ได้แก่ autoimmune connective tissue diseases, autoimmune vesiculobullous diseases, vasculitis เป็นต้น ให้บริการตรวจ วิเคราะห์ แอนติบอดีที่รอยโรคในชิ้นเนื้อผิวหนังและในซีรั่มด้วยเทคนิค immunofluorescence เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและติดตามผลการรักษาโรคผิวหนังในกลุ่ม vesiculobullous diseases, connective tissue diseases, vasculitis

เวลาปฏิบัติการ: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา: 13.00 - 14.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่: หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

Last update: 20/08/2018 04:24:15

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.