บริการประชาชน

คลินิกออโตอิมมูน

คลินิกออโตอิมมูน

ให้บริการตรวจ ติดตาม ให้การรักษาและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางออโตอิมมูนต่างๆ ได้แก่ autoimmune connective tissue diseases, autoimmune vesiculobullous diseases, vasculitis เป็นต้น ให้บริการตรวจ วิเคราะห์ แอนติบอดีที่รอยโรคในชิ้นเนื้อผิวหนังและในซีรั่มด้วยเทคนิค immunofluorescence เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและติดตามผลการรักษาโรคผิวหนังในกลุ่ม vesiculobullous diseases, connective tissue diseases, vasculitis

เวลาปฏิบัติการ: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา: 13.00 - 14.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่: หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์ 0-2419-7380-1

แพทย์:

ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์

รศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา

รศ.พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

อ.พญ.ชุดา  รุจิธารณวงศ์

บุคลากร

นายสำรวย ปิ่นแก้ว

นางสาวณัฐชา  จันทร์แจ่มศรี

นางสาวศศิภาส์  นุตวงษ์

นางสาวปรียานารถ สดากร

 

ข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางอิมมูโนวิทยา สามารถดูข้อมูลที่ Link ด้านล่างค่ะ

ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)

Last update: 21/01/2021 04:20:50

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.