บริการประชาชน

คลินิกโรคแฮนเซน

คลินิกโรคแฮนเซน

ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้บริการตรวจ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแฮนเซน
  • การส่งตรวจเพิ่มเติม หรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำได้

โรคแฮนเซนสามารถส่งสิ่งส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้ทั้งการกรีดผิวหนังและการตรวจชิ้นเนื้อ

บริการตรวจที่หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกนอกเวลาราชการ -

Last update: 31/05/2018 05:51:01

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.