บริการประชาชน

ภาพบรรยากาศ “World Alopecia Day”

World Alopecia Day

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 10.00 น.

ณ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 400

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน

หลักการและเหตุผล :       ความรู้และวิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคเส้นผมและหนังศรีษะ มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นฐานและสรีระวิทยาของหนังศรีษะในเพศชายมีความแตกต่างกับเพศหญิง  ทำให้โรคหรือภาวะผิดปกติของหนังศรีษะที่พบบ่อยในเพศชายและเพศหญิงไม่เหมือนกัน ในปัจจุบันผู้ชายและผู้หญิงหันมาสนใจในการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนเองโดยเฉพาะทางรูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณมากขึ้น ค่านิยมและทัศนคติด้านความงามของเพศชายและเพศหญิงก็มีความแตกต่างกัน ในการนี้ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงมีความประสงค์จะจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “World Alopecia  Day” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคผมร่วง ผมบางเป็นหย่อม  และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม  แก่   บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผมร่วง ผมบาง และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม มากยิ่งขึ้น

 

 

 

Last update: 13/08/2019 08:28:35

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.