บริการประชาชน

Urticaria day 2018

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงาน Urticaria day 2018

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมประชา โมกขะเวส ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 400

มีผู้เข้าร่วมจำนวน 99 คน

 

 

 

 

  

 

 

 

Last update: 03/10/2018 09:18:39

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.