บริการประชาชน

คลินิกฝ้า

คลินิกฝ้า

ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้บริการตรวจ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลฝ้าอย่าบูรณาการ ทั้งวิธีการป้องกัน การทาครีมกันแดดอย่างถูกวิธี ร่วมกับการรักษาต่อเนื่องหลายรูปแบบ ได้แก่ การทายาอย่างเหมาะสมทั้งชนิดและระยะเวลา และการผลัดเซลล์ผิวด้วยกรดผลไม้ เพื่อให้ฝ้าจางลงอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเกิดฝ้าถาวร และป้องกันการกลับเป็นซ้ำในระยะยาว
  • บริการตรวจที่หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4 วันจันทร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกนอกเวลาราชการ -

Last update: 31/05/2018 05:31:02

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.