บริการประชาชน

คลินิกโรคด่างขาว

คลินิกโรคด่างขาว

ขอบเขตการให้บริการ

            ให้บริการตรวจรักษา ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคด่างขาวอย่างครบวงจร โดยการใช้ยาทา ยารับประทาน การฉายแสงอาทิตย์เทียม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสี เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ช่วยให้โรคสงบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เวลาปฏิบัติการ: ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 9.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่: หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ห้อง ประชา โมกขะเวส ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 

อาจารย์

            รศ. พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์

            ผศ. พญ. นฤมล ศิลปอาชา

 

คลินิกนอกเวลาราชการ

            ไม่เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

 

Last update: 01/10/2018 07:47:42

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.