บริการประชาชน

คลินิกปานแต่กำเนิด

คลินิกปานแต่กำเนิด

ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้บริการตรวจ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปานแต่กำเนิดอย่างครบวงจร ทั้งปัญหาทางผิวหนัง และปัญหาระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยทีมแพทย์จากสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ตจกุมารแพทย์ ตจศัลยแพทย์ กุมารศัลยแพทย์ รวมทั้งประสานนัดกุมารศัลยแพทย์ จักษุแพทย์ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติม
  • บริการตรวจที่ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 วันพุธที่ 3 ของเดือน เวล 08.00 – 09.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกนอกเวลาราชการ -

Last update: 12/03/2020 07:13:13

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.