บริการประชาชน

ศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราช...

 

 

ศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราช

ศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราช ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) เป็น Urticaria Center of Reference and Excellence (UCARE) ในปี 2018 และได้รับการรับรองเพิ่มเติมเป็น Angioedema Center of Reference and Excellence (ACARE) ในปี 2020

 

Certificate UCARE ACARE

 

ศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราชให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตามผู้ป่วยโรคลมพิษ นอกจากนี้ยังให้บริการการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิด (skin prick test) การส่งตรวจเลือด autologous serum skin test หรือการตรวจอื่นๆ เช่น FricTest®, dermographic tester, TempTest®, delayed pressure urticaria test, photo test, และ vibratory test เป็นต้น โดยทำการอ่านผล วิเคราะห์ผล และรับรองผลโดยตจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และนำข้อมูลมาประกอบการให้คำแนะนำและดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม

 

การทดสอบที่ให้บริการ 

 • Autologous serum skin test

 • Skin prick test

 • การทดสอบเกี่ยวกับ Physical urticaria

เวลาปฏิบัติการ : ทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 13.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง: หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ห้อง 47 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

เบอร์ติดต่อ: 02-419-7380 ต่อ 9415

แพทย์:

 1. ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์

 2. รศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา

 3. รศ.พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

 4. อ.พญ.ชุดา  รุจิธารณวงศ์

บุคลากร

 1. นายสำรวย ปิ่นแก้ว

 2. นางสาวเพียงใจ  ภูกาบ

 3. นางสาวณัฐชา  จันทร์แจ่มศรี

 4. นางสาวศศิภาส์  นุตวงษ์ 

Last update: 21/01/2021 04:28:54

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.