บริการประชาชน

คลินิกบริการในเวลา

ตารางคณาจารย์ออกตรวจผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไป เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 และศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6

 

 

ตารางประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

วัน หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
จันทร์

อ.กนกวลัย, อ.รังสิมา, อ.ปภาพิต, อ.สุเพ็ญญา,

อ.นฤมล,  อ.ชุดา, อ.สาโรช

อ.วรพงษ์, อ.พิชญา, พญ.รสริน
อังคาร อ.พรรณแข, อ.สุขุม, อ.ลีนา, อ.เพ็ญวดี, อ.นฤมล อ.พิชญา, พญ.วงศิยา, พญ.ชวพร
พุธ อ.สุมนัส, อ.ศศิมา, อ.จรัสศรี, อ.มนัสมน,  อ.ดรัลพร , อ.กัณห์ชลิต อ.ธัญญา, พญ.รสริน
พฤหัสบดี อ.วรัญญา, อ.ชนิษฎา,อ.เพ็ญวดี, อ.จรัสศรี, อ.ธัญญา, อ.ชญาดา อ.รังสิมา, อ.พิชญา, พญ.ชวพร
ศุกร์ อ.สุเพ็ญญา,  อ.มนัสมน, อ.ดรัลพร, อ.ธัญญา, อ.กัณห์ชลิต, อ.ชุดา อ.ศศิมา,อ.พิชญา, พญ.วงศิยา

 

 

ติดต่อนัดหมาย 

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4  โทร.0-2419-7380-1

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6  โทร.0-2419-9922 หรือ 0-2419-9933

Last update: 20/07/2021 05:28:44

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.