บริการประชาชน

คลินิกบริการในเวลา

ตารางคณาจารย์ออกตรวจผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไป เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 และศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6

 

 

ตารางประจำเดือน สิงหาคม 2563

 

วัน หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
จันทร์

อ.กนกวลัย, อ.รังสิมา, อ.ปภาพิต, อ.สุเพ็ญญา,

อ.นฤมล, อ.กัณห์ชลิต, อ.ชุดา, อ.สาโรช

อ.วรพงษ์, พญ.อาริสา
อังคาร อ.พรรณแข, อ.สุขุม, อ.ลีนา, อ.เพ็ญวดี, อ.นฤมล, อ.ชุดา อ.พิชญา, พญ.ขวัญกมล
พุธ อ.สุมนัส, อ.ศศิมา, อ.จรัสศรี, อ.มนัสมน,  อ.ดรัลพร  อ.วีรนุช พญ.ศิริวรรณ
พฤหัสบดี อ.วรัญญา, อ.ชนิษฎา, อ.จรัสศรี, อ.วีรนุช, อ.ชญาดา อ.รังสิมา, อ.พิชญา, พญ.ขวัญกมล
ศุกร์ อ.สุเพ็ญญา, อ.เพ็ญวดี, อ.มนัสมน, อ.ดรัลพร, อ.วีรนุช, อ.กัณห์ชลิต อ.ศศิมา, พญ.ศิริวรรณ

 

 

ติดต่อนัดหมาย 

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4  โทร.0-2419-7380-1

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6  โทร.0-2419-9922 หรือ 0-2419-9933

Last update: 07/08/2020 08:16:18

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.