บริการประชาชน

คลินิกเชื้อราที่เล็บและโรคเล็บ

คลินิกเชื้อราที่เล็บและโรคเล็บ

คลินิกเชื้อราที่เล็บและโรคเล็บ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

วันอังคาร 9.00-12.00 น.

วันพฤหัสบดี 13.00-14.30 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คลินิกจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและนัดหมายมาจากหน่วยตรวจโรคผิวหนังผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการและทำหัตถการตามดุลพินิจของแพทย์ รวมทั้งได้รับการรักษาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว
  • การส่งตรวจเพิ่มเติม หรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำได้
  • การส่งตรวจหาเชื้อราทางกล้องจุลทรรศน์ และการเพาะเชื้อรา

คลินิกนอกเวลาราชการ -

Last update: 31/05/2018 04:44:23

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.