บริการประชาชน

ความรู้สู่ประชาชน

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง "อาการคัน (Pruritus)"

Last update: 26/06/2018 10:43:59

อ่านรายละเอียด


สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง “เหา (Pediculosis)”

Last update: 26/06/2018 10:48:00

อ่านรายละเอียด


คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.