บริการประชาชน

คลินิกแกรนูโลมา

คลินิกแกรนูโลมา

ขอบเขตการให้บริการ

  • ให้บริการตรวจ ติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแกรนูโลมา ทั้งชนิดติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
  • การส่งตรวจเพิ่มเติม หรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำได้

โรคแกรนูโลมาสามารถส่งสิ่งส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้ทั้งการตรวจชิ้นเนื้อ การส่งเพาะเชื้อ และการส่งตรวจทางอณูพันธุศาสตร์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค ร่วมกับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ เช่น การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจภูมิคุ้มกันตนเองต่ออินเตอเฟอรอนแกมมา และการตรวจทางรังสีวินิจฉัยต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งผลความไวต่อยาฆ่าเชื้อในเชื้อบางชนิด เพื่อช่วยในการปรับยาฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมอีกด้วย

บริการตรวจที่หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกนอกเวลาราชการ -

Last update: 31/05/2018 04:41:50

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.