บริการประชาชน

คลินิกโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผ...

คลินิกโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

ขอบเขตการให้บริการ

ให้ความรู้และให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคของเส้นผมและหนังศีรษะ อาทิ โรคผมบางจากพันธุกรรม โรคผมร่วงเป็นหย่อม โรคผมร่วงที่ทำให้เกิดแผลเป็น โรคติดเชื้อบนหนังศีรษะ โรคหนังศีรษะอักเสบ เป็นต้น พร้อมกับให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม การผ่าตัดปลูกเส้นผมเทียม การสักอณูสี

การส่งตรวจเพิ่มเติม หรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำได้

  • การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเชื้อรา และเพาะเชื้อการติดเชื้อที่เส้นผมและหนังศีรษะ
  • การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อวินิจฉัยโรค

วันและเวลาที่ให้บริการ

บริการตรวจที่คลินิกโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4 ห้อง 47 วันจันทร์เวลา 13.00 – 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามนัด)

หมายเหตุ: ผู้ป่วยใหม่จะต้องผ่านการตรวจที่คลินิกตรวจโรคผิวหนังทั่วไป หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ -

Last update: 31/05/2018 05:48:45

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.