บริการประชาชน

ห้องปฏิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน

video { width: 100%; height: auto; }

http://systopplus.com/demo/si-dermatology/Media/media-20180625131814.mp4

ห้องปฏิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15189:2003

ห้องปฏิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนพยาธิวิทยาจากชิ้นเนื้อของผู้ป่วยด้วยวิธี direct immunofluorescence study (DIF) และจากเลือดหรือซีรั่มของผู้ป่วยด้วยวิธี indirect immunofluorescence study (IIF)

การทดสอบที่ให้บริการ

การทดสอบโดยใช้ชิ้นเนื้อผิวหนังของผู้ป่วย

 • **Direct Immunofluorescence for skin tissue

การทดสอบโดยการใช้ซีรั่มของผู้ป่วย

 • **Pemphigus antibody
 • **Bullous pemphigoid (BP) antibody
 • **IgA anti - basement menbrane zone (BMZ) antibody
 • Herpes gestationis (HG) factor
 • Paraneoplastic pemphigus

** การทดสอบที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 15189: 2007

สถานที่ตั้ง: อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 ห้อง 927 ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.

เบอร์ติดต่อ: 02-419-4314 ต่อ 0

Web site: -

แพทย์

 1. ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
 2. รศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา
 3. รศ.พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

บุคลากร

 1. นายสำรวย ปิ่นแก้ว
 2. นางสาวปิยะวดี นุชกูล
 3. นางสาวอุษณีย์ ผ่องใส

Your browser does not support HTML5 video.

 

Last update: 01/08/2018 12:12:16

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

โทร 02-419-4332-3

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.