บริการประชาชน

คลินิกบริการนอกเวลา

ตารางคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ณ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 และศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
 
วัน หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
จันทร์ อ.วรัญญา, อ.ลีนา, อ.ดรัลพร อ.ลีนา
อังคาร อ.ลีนา, อ.ปภาพิต, อ.ชญาดา อ.วรพงษ์
พุธ อ.พรรณแข, อ.สุขุม, อ.มนัสมน -
พฤหัสบดี อ.วรัญญา, อ.ชนิษฎา, อ.สุมนัส,อ.เพ็ญวดี อ.ศศิมา
ศุกร์

อ.กนกวลัย, อ.ปภาพิต, อ.มนัสมน, อ.กัณห์ชลิต

อ.ศศิมา 
เสาร์ อ.วรัญญา, อ.สุขุม,อ.สุมนัส, อ.ลีนา, อ.เพ็ญวดี อ.ศศิมา
อาทิตย์ อ.ปภาพิต, อ.จรัสศรี -

 

ติดต่อนัดหมาย 

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4  โทร.0-2419-7380-1

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6  โทร.0-2419-9922 หรือ 0-2419-9933

 


 

Last update: 07/08/2020 08:24:16

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.