บริการประชาชน

คลินิกโรคสะเก็ดเงิน

คลินิกโรคสะเก็ดเงิน

ขอบเขตการให้บริการ

            ให้บริการตรวจรักษา ติดตาม ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มีความรุนแรงปานกลางถึงมากอย่างครบวงจร ทั้งปัญหาทางผิวหนังและคุณภาพชีวิต ตรวจติดตามโรคร่วมที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะกลุ่มอาการอ้วนลงพุง ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาที่มีผลทั้งร่างกาย ทั้งยาอนุพันธ์กรดวิตามินเอ ยากดภูมิคุ้มกัน รวมถึงยาชีวภาพ จะได้รับการตรวจติดตามผลข้างเคียงที่พบได้อย่างเหมาะสม และประเมินปัญหาทางระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยทีมแพทย์สหสาขาวิชา โดยเฉพาะปัญหาข้ออักเสบ โดยดูแลร่วมกับอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มเดือนละ 1 ครั้ง และปัญหาทางจิตเวช โดยดูแลร่วมกับจิตแพทย์เดือนละ 1 ครั้งเช่นเดียวกัน

            อีกทั้งทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 8.00 – 9.00 น. มีการจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินแก่ผู้ป่วยและผู้สนใจทุกท่าน

 

เวลาปฏิบัติการ: ทุกวันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่: หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ห้อง ประชา โมกขะเวส ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

 

อาจารย์

            รศ. นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม

            รศ. พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์

            รศ. พญ. ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี

            ผศ. พญ. นฤมล ศิลปอาชา

 

คลินิกนอกเวลาราชการ

            ไม่เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

Last update: 01/10/2018 07:46:30

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.