บริการประชาชน

คลินิกผื่นแพ้สัมผัส

คลินิกผื่นแพ้สัมผัส

บริการตรวจที่หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4 ห้อง 41 วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้ป่วยที่มารับการทดสอบภูมิแพ้โดยการปิดบนผิวหนัง จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและส่งปรึกษามาจากหน่วยตรวจโรคผิวหนังผู้ป่วยทั่วไป หรือได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาล/คลินิกผิวหนังภายนอก โดยการนัดหมายล่วงหน้า และผู้ป่วยต้องสามารถมาตรวจติดตามผลได้ทั้ง 3 วันภายในสัปดาห์นั้น

ขอบเขตการให้บริการ

 • ให้บริการทำการทดสอบผื่นแพ้สัมผัสในผู้ป่วยที่สงสัยโรคดังต่อไปนี้
 • ทำการทดสอบภูมิแพ้โดยการปิดบนผิวหนัง โดยชุดทดสอบมาตรฐาน และชุดทดสอบจำเพาะ (Patch testing with standard and special series)
 • ทำการทดสอบภูมิแพ้โดยการปิดบนผิวหนัง ร่วมกับการฉายแสง (Photopatch testing)
 • ประเมินผื่นแพ้สัมผัสเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ (Occupational skin disease assessment)
 • ทำการทดสอบผื่นแพ้ยา (Drug patch test)
 • ทำการทดสอบผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic patch test)
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Contact Allergen Avoidance Program (CAAP)
 • จัดทำคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ
 • จัดทำคำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ก่อนและหลังการทำการทดสอบภูมิแพ้โดยการปิดบนผิวหนัง
 • การส่งตรวจเพิ่มเติม หรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำได้
 • ในผู้ป่วยที่ต้องการตรวจเพิ่มเติม
 • ผื่นผิวหนังจากการติดเชื้อรา (Potassium hydroxide preparation)
 • ผื่นแพ้ยา สามารถส่งตรวจ Lymphocyte transformation test for drug hypersensitivity
 • ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง สามารถส่งตรวจ Total and specific immunoglobulin E

คลินิกนอกเวลาราชการ ไม่เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

Last update: 31/05/2018 05:27:12

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.