บริการประชาชน

คลินิกโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

คลินิกโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง

งานบริการในคลินิกโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง (infectious control clinic) ซึ่งเป็นคลินิกที่มีบริการตรวจรักษาโรคและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่ผิวหนังที่มีการแพร่กระจายได้ ทางการหายใจ หรือการสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้ป่วยอื่นที่มารับการรักษาในคลินิกโรคผิวหนัง เช่น เชื้อโรคกลุ่มนี้ได้แก่ โรคหัด, โรคอีสุกอีใส และงูสวัดแบบแพร่กระจาย วัณโรค โรคไวรัสหัดเยอรมัน และโรคเหา และโรคหิด

การส่งตรวจเพิ่มเติม หรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทำได้

ห้องปฎิบัติการ ด้านแบคทีเรียและไวรัส (ห้อง43) ซึ่งเป็นห้องปฎิบัติการที่ทำหน้าที่เก็บสิ่งส่งตรวจและทำการตรวจทางกล้องจุลทรรศ์ ที่ส่งมาตรวจจากคลินิกผู้ป่วยผิวหนังทั่วไปหรือภายนอกคลินิกตามคำขอของอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านภาควิชาตจวิทยา มีการให้บริการ

  • การย้อมสี Gram’s stain, Wright’s stain, AFB, Modified AFB
  • การตรวจพิเศษ Dark field microscopy
  • การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อเพาะเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสหรือเชื้อวัณโรค
  • การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจ direct immune fluorescence หรือ PCR สำหรับ herpes simplex virus และ varicella zoster virus

คลินิกนอกเวลาราชการ -

Last update: 31/05/2018 05:40:25

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.