บริการประชาชน

สาระความรู้โรคผิวหนัง...

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง “เหา (Pediculosis)”

!@7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5CLASS@!

More detail

Last update: 26/06/2018 10:48:00

คลินิกเฉพาะโรค


ห้องปฎิบัติการตจวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาตจวิทยา (ISO 15189)


ช่องทางการรับบริการ


กิจกรรมที่ผ่านมา


ความรู้สู่ประชาชน


ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.