ประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2567

24/10/2023

 

รายการ วันที่จัด
 
เดือน มกราคม
1     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 6 (ครั้งที่ 1)  24 - 26 มกราคม 2567
2 โครงการอบรมเชิงวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด รุ่นที่ 2  29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567
 
เดือน กุมภาพันธ์
3 โครงการประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รุ่นที่ 35  1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567
4 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้รุ่นที่ 9  5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567
5 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขารุ่นที่ 9  5 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
6 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 22  5 กุมภาพันธ์ - 4 เมษายน 2567
7 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 3  5 กุมภาพันธ์ - 24 พฤษภาคม 2567
8 หลักสูตรฝึกอบรม การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 8  5 กุมภาพันธ์ - 24 พฤษภาคม 2567
9 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่รุ่นที่ 18  5 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567
10 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 7  13 กุมภาพันธ์ 2567
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 8  20 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
     
เดือน มีนาคม
12 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาผ่านสายสวน  รุ่นที่ 5  (หลักสูตร 5 วัน)  4 - 8 มีนาคม 2567
13 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 7  5 - 8 มีนาคม 2567
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและการช่วยเหลือภาวะวิกฤตทางจิตใจเบื้องต้นในผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1  6 - 8 มีนาคม 2567
     
เดือน เมษายน
15 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 2  เมษายน - ธันวาคม 2567
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5  22 - 24 เมษายน 2567
17 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 5  22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567
 
เดือน พฤษภาคม
18 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร1เดือน) รุ่นที่ 5  1 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2567
19 โครงการอบรมการให้ข้อมูลและคำปรึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดความขัดแย้ง รุ่นที่ 3  1 - 3 พฤษภาคม 2567
20 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร พื้นฐาน รุ่นที่ 11  7 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม 2567
21 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ขั้นสูงรุ่นที่ 11  7 พฤษภาคม - 9 สิงหาคม 2567
22 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการการตรวจ
และวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดแบบ Non – invasive (หลักสูตร 6 วัน) รุ่นที่ 4
 8 - 16 พฤษภาคม 2567
23 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 7  13 - 24 พฤษภาคม 2567
24 โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากลรุ่นที่ 6/2567  27 - 29 พฤษภาคม 2567
25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 6  27 - 31 พฤษภาคม 2567
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 6 (ครั้งที่ 2)  29- 31 พฤษภาคม 2567
 
เดือน  มิถุนายน
27 โครงการ Knowledge spiral in Specific Diseases  6 - 7 มิถุนายน 2567
28 โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลภาวะวิกฤตทางสูติกรรม รุ่นที่ 3  10 - 14 มิถุนายน 2567
29 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาทางรังสีร่วมรักษา รุ่นที่1 (2เดือน)  4 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2567
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 7  10 - 14 มิถุนายน 2567
31 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและไขสันหลัง รุ่นที่ 7  10 - 28 มิถุนายน 2567
     
เดือน  กรกฎาคม
32 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 37  1 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน 2567
33 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น: การเตรียมความพร้อมการพยาบาลปริศัลยกรรม รุ่นที่ 1  8 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567
34 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลโรคหลอดเลือด รุ่นที่ 2  8 - 12 กรกฏาคม 2567
35 โครงการอบรมระยะสั้น นรีเวชทันยุค รุ่นที่ 1 15 - 19 กรกฎาคม 2567
 35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว รุ่นที่ 1  17 - 19 กรกฎาคม 2567
     
เดือน  สิงหาคม
37 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6  1 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2567
38 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 7  5 สิงหาคม - 4 ธันวาคม 2567
39 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วย Cardiac Imaging for Nurses รุ่นที่ 5 (หลักสูตร 4 วัน)  5 - 8 สิงหาคม 2567
40 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วย หู คอ จมูก รุ่นที่ 2  19 - 30 สิงหาคม 2567
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5  21 - 23 สิงหาคม 2567
42 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7  26 สิงหาคม - 20 ธันวาคม 2567
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail sirirajconference@mahidol.edu