เส้นทางการรับรองเฉพาะโรค DSC ของศิริราช (DSC : Disease specific certification Siriraj) ได้ที่

 

 

 

 

หากท่านสนใจและนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
งานพัฒนาคุณภาพ โทร. 0-2419-8776 หรือ 0-2419-8764
งานจัดการความรู้ โทร. 0-2419-9009 หรือ 0-419-9750
ติดตามฉบับอื่น ๆ ได้ที่ การรับรองเฉพาะโรค (DSC)