อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปี 2567

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนสร้างเรื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนสร้างเรื่อง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนเล่าเรื่อง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนเล่าเรื่อง

หลักสูตร KM basic : การจัดการความรู้ขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการจัดการความรู้ กระบวนการ และเครื่องมือการจัดการความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เนื้อหาเรียนรู้ : เครื่องมือ KM สุนทรียสนทนา (Dialogue) การเล่าเรื่อง (Storytelling) ชุมชนนักปฏิบัติ […]

หลักสูตร การป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล

หลักสูตร การป้องกันและจัดการความรุนแรง

หลักสูตร KM concept : บูรณาการการจัดการความรู้ & คุณภาพศิริราช สู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน & องค์กรแห่งการเรียนรู้

  หลักสูตร KM concept : บูรณาการการจัดการความรู้ & คุณภาพศิริราช สู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน & องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรในคณะฯ ในการเรียนรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความรู้ศิริราช โดยบูรณาการการจัดการความรู้ […]

การจัดการความรู้ (KM) เบื้องต้น

การจัดการความรู้ (KM) เบื้องต้น การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการให้คณะฯ มีความรู้สำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ และร่วมกันสร้าง แบ่งปัน ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการทำงาน […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Siriraj KM Website สำหรับ Admin CoP

**Admin CoP กรุณา Log in และสามารถขอรหัสดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฯ ได้ที่ งานจัดการความรู้ ติดต่อ 9 9009, 9750 ต่อ 502