หลักสูตร KM concept : บูรณาการการจัดการความรู้ & คุณภาพศิริราช สู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน & องค์กรแห่งการเรียนรู้

  หลักสูตร KM concept : บูรณาการการจัดการความรู้ & คุณภาพศิริราช สู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน & องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรในคณะฯ ในการเรียนรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความรู้ศิริราช โดยบูรณาการการจัดการความรู้ […]

การจัดการความรู้ (KM) เบื้องต้น

การจัดการความรู้ (KM) เบื้องต้น การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการให้คณะฯ มีความรู้สำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ และร่วมกันสร้าง แบ่งปัน ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการทำงาน […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Siriraj KM Website สำหรับ Admin CoP

**Admin CoP กรุณา Log in และสามารถขอรหัสดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฯ ได้ที่ งานจัดการความรู้ ติดต่อ 9 9009, 9750 ต่อ 502 Views […]

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน สำหรับทีม Preterm

Views : 217

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และ Mind map)

Views : 489