บทความ สร้างการเรียนรู้ สู่ Lifelong Learning

“ยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ถูก disrupt จะเห็นได้ว่าการทำงาน Views : 118

บทความ KM จากผู้บริหารสู่การปฏิบัติ โดย รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล

งานจัดการความรู้มีโอกาสพูดคุยกับ รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล Views : 71

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ Views : 131

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพประจำปี 2563 ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์

ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน Views : 77

ศิริราชกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) Views : 273

พัฒนาคน ส่งเสริมงาน บริหารองค์กร (บทความ)

พว.ดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล Views : 96

เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 2

เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 2 Views : 223

เคล็ด (ไม่) ลับ จับประเด็นให้เป็นเรื่อง ตอนที่ 1

Views : 440

พัฒนาคน ผลักดันงาน ยกระดับคุณภาพภาควิชา (ตอนที่ 2)

รศ. ดร. พญ.อัญชลี  ตั้งตรงจิตร หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ปี 2562 Views : 141

พัฒนาคน ผลักดันงาน ยกระดับคุณภาพภาควิชา (ตอนที่ 1)

รศ. ดร. พญ.อัญชลี  ตั้งตรงจิตร หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ปี 2562 Views : 116