เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2565

งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานผ่านเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ภายใต้หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้จากความเสี่ยง…ปรับเปลี่ยนสู่ความปลอดภัย” โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ […]

วิธีแก้ไขกรณีพบปัญหาการ Download บน Siriraj KM website

กรณีสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ Siriraj KM website พบปัญหาการ Download สามารถแก้ไขได้ ดังนี้ เปลี่ยน Browser เป็น internet explorer หรือ คลิกขวาที่ดาวน์โหลด […]

ร่วมตอบแบบสำรวจดัชนีองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization index)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดกลยุทธ์ การเสริมสร้างคณะฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่ปี 2548 โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ให้สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน บูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพและสร้างนวัตกรรมในการทำงานประจำอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งคณะฯ ภายใต้ […]