รับศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานจัดการความรู้ รับศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้คือ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน/แนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) วิธีการ เครื่องมือที่นำมาใช้ และผลลัพธ์ของการดำเนินงานการจัดการความรู้ เพื่อนำประสบการณ์มาพัฒนาการจัดการความรู้ในหน่วยงานให้เป็นระบบ เรียนรู้ และ แบ่งปันผ่าน Storytelling         […]

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะฯ ร่วมตอบแบบสำรวจดัชนีองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO index)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

KM News : เสริมทักษะ พัฒนาสมรรถนะด้วย KM Tool

งานจัดการความรู้ จัดกิจกรรม

ประกาศผลรางวัล KM Award เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration ประจำปี 2566

  ประกาศผลรางวัล KM Award เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “KM ใคร ๆ ก็ทำได้” รางวัลเรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน […]