ทรัพย์สินทางปัญญา (Infographic)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างสรรค์โดยการจ้าง หรือในความควบคุมของมหาวิทยาลัย สิทธิจะตกเป็นของมหาวิทยาลัย ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายหลัง ผู้ประดิษฐ์ตลอดจนต้นสังกัดของผู้ประดิษฐ์ จะได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล การจดทะเบียนสิทธิบัตร การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร สิ่งสำคัญที่ควรทราบในการจดทะเบียน ข้อมูลลิขสิทธิ์   คลิกดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา (แผ่นพับ)

คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย งานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรม และเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา คณะฯ