วิดีทัศน์ Disease Specific Certification Siriraj DM Team

ศูนย์เบาหวานศิริราช (Siriraj Diabetes Center of Excellence หรือ Siriraj DM Team) Views : 15

วีดิทัศน์ พลังของการจัดการความรู้ โดย พว.นันทพร พ่วงแก้ว

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มีการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการจัดการความรู้ Views : 15

วิดีทัศน์ ความสำคัญของงานจัดการความรู้ในศิริราช (ผศ. นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ)

การจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญขององค์กร เป็นรากฐานที่จะทำให้องค์กรมีการพัฒนา Views : 13

วีดิทัศน์ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้…ด้วยการจัดการความรู้ (งานการพยาบาลระบบงานหัวใจและหลอดเลือด)

วีดิทัศน์ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้…ด้วยการจัดการความรู้ (งานการพยาบาลระบบงานหัวใจและหลอดเลือด) โดย พว.สุดารัตน์ สัตย์ซื่อ ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้ที่  Views : 14

วีดิทัศน์ การจัดการความรู้ในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ในการนำเครื่องมือ KM ไปใช้ในฝ่ายการพยาบาล Views : 32

วีดิทัศน์ จัดการความรู้สู่ความเปลี่ยนแปลง

การจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญ Views : 36

วีดิทัศน์ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้…ด้วยการจัดการความรู้ (งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ)

วีดิทัศน์ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้…ด้วยการจัดการความรู้ (งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ) โดย พว.สุวรรณา สมัครธรรม ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้ที่  Views : 37

วีดิทัศน์ จัดการความรู้สู่ความก้าวหน้า

รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช Views : 28

วีดิทัศน์ สร้างการเรียนรู้ สู่ Lifelong Learning

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Siriraj Health science Education Excellence center: SHEE) มีพันธกิจในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความรู้ด้านการศึกษา ผ่านการบริการวิชาการด้านการศึกษาสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษาสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ […]

วีดิทัศน์ ความสำคัญของการจัดการความรู้ในศิริราช (รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์)

รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ กล่าวว่า “ศิริราชเป็น Views : 39