วีดิทัศน์ Disease specific certification Siriraj Stroke Center

รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์

วีดิทัศน์ มุมมองต่อความสำคัญ ของการจัดการความรู้ในฐานะผู้บริหาร

วีดิทัศน์ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพ ประจำปี 2566 รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

KM Insight EP 8 : Key success ของการจัดการความรู้

.เราจะสามารถทำ KM ให้ประจำความสำเร็จได้อย่างไร??

KM Insight EP 7 : KM กับงานประจำ

KM สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

KM Insight EP 5 : บทบาทผู้บริหารในการขับเคลื่อน KM ในองค์กร

ปัจจัยสำคัญของการทำ KM ให้ประสบความสำเร็จ

KM Insight EP 4 : ทำไม KM จึงจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร?

ทำไมต้อง KM? KM ดีอย่างไร?