โปสเตอร์นำเสนอผลงาน Quality Fair ประจำปี 2566

โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้า

โปสเตอร์นำเสนอผลงาน Quality Fair ประจำปี 2561

โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้า ของงานจัดการความรู้ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 เรื่อง สู่องค์กรอัจฉริยะด้วย… Siriraj Link – Share – Lean […]