หน่วยงานทางคลินิก/ปรีคลินิก

 1. กายภาพบำบัด ศิริราช
 2. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 3. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูก
 4. การให้ความรู้ทางทันตกรรม
 5. ความปลอดภัยในเรื่องยา
 6. ชุมชนนักปฏิบัติ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
 7. ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
 8. ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (เฉพาะบุคลากรภายในคณะ)
 9. แผลและออสโตมี
 10. พยาบาลผู้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
 12. วิจัยทางการพยาบาล
 13. เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน
 14. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

หน่วยงานสนับสนุน

 1. กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ
 2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 3. เครือข่ายการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย (เฉพาะบุคลากรภายในคณะ)
 4. งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 5. ชุมชนคนใช้งบฯ
 6. เทคนิคการทำความสะอาด
 7. บริการงานสื่อสาร
 8. ผู้ช่วยเลขานุการรายวิชามืออาชีพ
 9. ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ
 10. มุมสบายสไตล์ต้นทุน
 11. แสง เสียง และอุปกรณ์
 12. โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา

การสร้างสาระความรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
เกณฑ์รางวัล Siriraj CoP of the Year
แบบฟอร์มขอจัดตั้ง CoP คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รูปแบบการสร้างสาระความรู้ สำหรับกลุ่ม CoP
CoP ที่ปิดการดำเนินกลุ่ม