วิสัยทัศน์

          งานจัดการความรู้ (Knowledge Management Division : KM) เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดการความรู้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างบูรณาการเพื่อให้คณะฯ สู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

          1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการความรู้ของหน่วยงานทุกระดับ และคณะฯ อย่างเป็นระบบ ทั้งในงานด้านบริการ  การศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการ อย่างบูรณาการ เพื่อสร้าง ใช้ แบ่งปัน และจัดเก็บความรู้ที่สำคัญทำให้คณะฯ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

          2. ให้ความรู้ เสริมทักษะ เรื่องการจัดการความรู้ เครื่องมือ และกระบวนการจัดการความรู้ ให้บุคลากร หน่วยงาน ภาควิชา และเครือข่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และคลังความรู้ของคณะฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้สำคัญได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และนำความรู้ที่สำคัญมาใช้ในการพัฒนางานประจำ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม

ข้อมูลหน่วยงาน

งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกอำนวยการ ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์: 02-4199009 , 02-4199750
E-mail: sirirajkm@gmail.com, sirirajkm@mahidol.ac.th

เครือข่ายการจัดการความรู้