1. กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ
 2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 3. การบริหารจัดการ Outsource
 4. เครือข่ายการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย
 5. งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 6. ชุมชนคนใช้งบฯ
 7. เทคนิคการทำความสะอาด
 8. บริการงานสื่อสาร
 9. ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ
 10. ผู้ประสานงานด้านการผลิตตำราหนังสือทางวิชาการ
 11. ผู้ประสานงานด้านการพัฒนาอาจารย์
 12. มุมสบายสไตล์ต้นทุน
 13. แสง เสียง และอุปกรณ์

การสร้างสาระความรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
เกณฑ์รางวัล Siriraj CoP of the Year
แบบฟอร์มขอจัดตั้ง CoP คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รูปแบบการสร้างสาระความรู้ สำหรับกลุ่ม CoP
CoP ที่ปิดการดำเนินกลุ่ม