1. กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ
 2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 3. เครือข่ายการจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย (เฉพาะบุคลากรภายในคณะ)
 4. งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 5. ชุมชนคนใช้งบฯ
 6. เทคนิคการทำความสะอาด
 7. บริการงานสื่อสาร
 8. ผู้ช่วยเลขานุการรายวิชามืออาชีพ
 9. ผู้ประสานงานด้านการจัดประชุมวิชาการ
 10. มุมสบายสไตล์ต้นทุน
 11. แสง เสียง และอุปกรณ์
 12. โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา

การสร้างสาระความรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
เกณฑ์รางวัล Siriraj CoP of the Year
แบบฟอร์มขอจัดตั้ง CoP คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รูปแบบการสร้างสาระความรู้ สำหรับกลุ่ม CoP
CoP ที่ปิดการดำเนินกลุ่ม