สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 “ประสบการณ์ การบริหารจัดการระบบงานคุณภาพในโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ Knowledge Sharing : Integration Hospital Standard JCI, HA, ISO”

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 ภายใต้ Theme “เส้นทางคุณภาพสู่มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลผ่านประสบการณ์ 6 ปี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์” (Quality Journey to International […]

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 “ประสบการณ์การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ระดับสากล : Academic Medical Center Hospital Standards”

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 ภายใต้ Theme “เส้นทางคุณภาพสู่มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลผ่านประสบการณ์ 6 ปี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์” (Quality Journey to International […]

วีดิทัศน์ Disease specific certification Siriraj Stroke Center

รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์

Quality Conference ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง “How to use ChatGPT and Bard for happier life in R2R”

บทเรียนการประชุมวิชาการคุณภาพ

บทความ เส้นทางสู่สังคมที่ปราศจากโรคหลอดเลือดสมอง

รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์

บทความ ทักษะในการแก้ปัญหาซับซ้อน (Complex problem solving) 

ในปัจจุบันที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

บทความ จัดการความรู้ สู่สังคมความรู้

การจัดการความรู้

วีดิทัศน์ มุมมองต่อความสำคัญ ของการจัดการความรู้ในฐานะผู้บริหาร

บทความ สัมภาษณ์บุคคลคุณภาพ ประจำปี 2566 รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

The Problem is not the problem, the problem is your attitude about the problem. “ตัวปัญหาไม่ใช่ปัญห […]