งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานผ่านเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ภายใต้หัวข้อเรื่อง “KM ใคร ๆ ก็ทำได้” โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานผ่าน Siriraj KM Strategy : Link – Share – Learn โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดความปลอดภัยและคุณภาพที่ดีต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน และองค์กร โดยใช้เรื่องเล่า (Storytelling) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสาร และส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ มีพฤติกรรมในการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ประเภทผลงาน

 • รูปแบบงานเขียน
 • รูปแบบ Clip VDO

รางวัล

 • ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลสนับสนุน 2,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (รูปแบบงานเขียนจำนวน 5 รางวัล และ รูปแบบ Clip VDO จำนวน 5 รางวัล)

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 • รูปแบบผลงาน
  • เรื่องเล่าประเภทงานเขียน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 อักษร TH Sarabun New ขนาด 16
  • เรื่องเล่าประเภทคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 10 นาที (ส่งบทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
 • รายละเอียดเรื่องเล่า
  • เป็นเรื่องเล่าที่นำเสนอความเป็น KM ตามแบบฉบับของตนเอง หรือหน่วยงาน โดยเนื้อหาต้องมุ่งเน้นการพัฒนางาน พัฒนาคน ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน และองค์กร และสามารถสร้างแรงบันดาลใจ จนนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ได้
  • เป็นเรื่องเล่าที่กระตุ้นให้บุคลากร ในคณะฯ ตื่นตัวและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติ โดยใช้ Siriraj KM Strategy : Link – Share – Learn และมีผลลัพธ์การดำเนินการที่ชัดเจน
 • ผู้ส่งผลงาน
  • บุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การรับรางวัล
  • รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2567

เกณฑ์การตัดสิน

 • เรื่องเล่าที่ส่งเข้าประกวด ตรงกับหัวข้อเรื่อง “KM ใคร ๆ ก็ทำได้” โดยเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

  • แนวคิดและวิธีสร้างแรงบันดาลใจ (20 คะแนน)
  • การสื่อสารเนื้อหาชัดเจน (50 คะแนน)
  • เทคนิคการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
  • การสรุป (10 คะแนน)

**การตัดสินรางวัล ผลงานเรื่องเล่าที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ≥ 66 คะแนน และได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเภท**

(ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
กรณีมีการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากผลงานที่เป็นของผู้อื่น ซึ่งผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที

วิธีการส่งผลงาน

 1. พิมพ์เรื่องเล่าในรูปแบบ A4 พร้อมแนบไฟล์ Microsoft word มาที่ E-mail : sirirajkm@gmail.com หรือ ส่ง CD (รูปแบบคลิปวิดีโอ) พร้อมบทคัดย่อ มาที่งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501 – 506
 2. ส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2567
 3. ประกาศผลวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ผ่านทาง Siriraj KM website (www2.si.mahidol.ac.th/km)

 

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ทางงานจัดการความรู้ (KM) ยินดีให้คำปรึกษาในวันและเวลาทำการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/km หรือ สอบถามได้ที่งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501-506

รายละเอียดกิจกรรม
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนรางวัล
ใบส่งผลงาน

 

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.