PR by Admin Siriraj KM

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา และร่วมพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ สอบถามรายละเอียด โทร. 9 9009, 9 9750

การจัดการความรู้ (KM)

Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Metaverse in Education & Healthcare Service”
26Sep
บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 เรื่อง “M...
Read More
Quality Fair ประจำปี 2565 เรื่อง “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก”
26Sep
บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565 เรื่อง “M...
Read More
วีดิทัศน์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนทำสื่อ
22Jul
จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งวง(เล่า) คนทำสื่อ เมื่...
Read More

เรื่องน่ารู้กับ Mr.KM