แผนผังเว็บไซต์การจัดการความรู้

(https://www2.si.mahidol.ac.th/km)

Home page (หน้าแรก) คือ หน้าแรกของเว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงสู่หน้าต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ มีลักษณะเป็น one page ที่แสดงให้เห็นถึงเมนูบนเว็บไซต์ที่ต้องการให้เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว ได้แก่ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และการจัดการความรู้ (KM) เนื่องจากเป็นสาระความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Siriraj KM website และพบว่าผู้ใช้บริการสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก

News & Events (ข่าวสารและกิจกรรม) คือ หน้าเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือข่าวการให้ความรู้ ทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ ที่ดำเนินการโดยงานจัดการความรู้และเครือข่าย เช่น การจัดอบรม การรับศึกษาดูงาน การประเมินเว็บไซต์ การประกวดต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์รางวัลด้านการจัดการความรู้ที่คณะฯ/ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากร ได้รับจากทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ ด้วย

Community of Practice (กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ หรือ CoP) คือ หมวดหมู่เว็บไซต์ที่แสดงถึงกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ดำเนินการเผยแพร่สาระความรู้ และกิจกรรมของกลุ่ม โดยแบ่งเป็น CoP Department และ Siriraj CoP style ดังนี้

  • CoP Department คือ กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติของภาควิชา/หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานทางภาควิชาด้านคลินิก ปรีคลินิก (clinic/pre-clinic) และหน่วยงานสนับสนุน ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • Siriraj CoP style (SiCoP) คือ ชุมชนนักปฏิบัติในรูปแบบของศิริราช มีลักษณะคร่อมสายงานอย่างเป็นสหสาขาวิชาชีพ มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเชิงลึก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของหน่วยงานหรือองค์กร หรือสร้างงานเพื่อความเป็นเลิศ โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยการดึง tacit knowledge ออกมาเป็น explicit knowledge เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของงานที่ดีขึ้น โดยใช้กระบวนการ KM และใช้ KM tool เป็นเครื่องมือในการดำเนินการกลุ่ม พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ (ผ่านพื้นที่จริงหรือเสมือน) ด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจ มุมมอง หรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ร่วมกัน จากหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน โดยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ณ ธ.ค. 2564 แบ่งเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ Medication Reconciliation, Siriraj Clinical Tracer Plus และ Siriraj Concurrent Trigger Tool)

Knowledge (คลังความรู้) คือ หมวดหมู่คลังความรู้ที่รวบรวมสาระความรู้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ นอกเหนือจากสาระความรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่

  • Definition (นิยามศัพท์) คือ หน้าเว็บไซต์ที่ขึ้นข้อมูลความหมายเกี่ยวข้องกับทางวิชาการด้านการจัดการความรู้หรือคุณภาพ เช่น Siriraj KM Strategy (Link – Share – Learn) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การจับประเด็น (Capture) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deployment) การทบทวนก่อนปฏิบัติงาน (Before Action Review) เป็นต้น
  • Siriraj knowledge คือ หน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้ที่ภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ จัดทำขึ้นเอง โดยมีทั้งความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการแพทย์ การเรียนการสอน หรือความรู้จำเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เช่น การจัดการความปวด การติดเชื้อในกระแสเลือด การป้องกันการติดเชื้อ การจัดการเรื่องแพ้ยา หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายวิจัย เป็นต้น
  • Siriraj KM experience คือ หน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เครื่องมือต่าง ๆ การถอดบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกษียณอายุของคณะฯ รวมทั้งบุคคลคุณภาพประจำปี และการสรุปความรู้จากการประชุมหรืออบรมต่าง ๆ เป็นต้น

Course (หลักสูตรอบรม) คือ หน้าเว็บไซต์ที่แสดงหลักสูตรการอบรม กำหนดการ ลิงค์การลงทะเบียน ลิงค์ไฟล์นำเสนอ/บทเรียน และลิงค์คลังภาพการอบรม

Award (รางวัล) คือ หมวดหมู่ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้รางวัลด้านการจัดการความรู้ทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ เช่น KM inspiration และ Siriraj CoP of the year เป็นต้น

About us (เกี่ยวกับเรา) หมายถึง หน้าเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การจัดการความรู้ ข้อมูลติดต่อ และเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยแบ่งหมวดย่อยเป็น บุคลากร รายงานประจำปี และความภาคภูมิใจของงานจัดการความรู้

  • บุคลากร (Personnel KM) แสดงโครงสร้างงานจัดการความรู้ ภาพบุคคล รายชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทร และอีเมลติดต่อ
  • รายงานประจำปี (Annual report) แสดงผลงานประจำปีของงานจัดการความรู้ที่เผยแพร่ในรวมเล่มของคณะฯ
  • ความภาคภูมิใจ (Pound) แสดงรางวัลความสำเร็จ และการรับศึกษาดูงานจากองค์กรภายนอกคณะฯ

 

Siriraj KM webmaster
0 2419 9009 ต่อ 502