รางวัลด้านการจัดการความรู้ทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานจัดการความรู้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร : 0-2419-9009, 9750 ต่อ 501-506
อีเมล : sirirajkm@mahidol.ac.th