ความสำเร็จ

ปี 2566 นำเสนอผลงานนิทรรศการในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 23

ปี 2562 รางวัล Knowledge Ready Organization (KRO) Awards 2019

ปี 2560-2562 นำเสนอผลงานนิทรรศการในการประชุม HA National Forum

ปี 2559 รางวัลชมเชย ประกวดโปสเตอร์ เรื่อง “CoP สไตล์ศิริราช” ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17

ปี 2556 รางวัล TQM-Best Practice in Thailand

ปี 2553 รางวัล Asian Most Admires Knowledge Enter[rises (MAKE) Finalists

ปี 2552 รางวัล Knowledge Management Project “ICT for Knowledge Management”

การรับศึกษาดูงาน

ปี 2565
19 ธันวาคม : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
14 กันยายน : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ปี 2564  “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)”

ปี 2563
9 ธันวาคม : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ปี 2562
14 พฤศจิกายน : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 สิงหาคม : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
12 กุมภาพันธ์ : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ปี 2561
4 ธันวาคม : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10 ตุลาคม : บริษัท ซีพีแรม จำกัด
1 สิงหาคม : กรมแพทย์ทหารเรือ
11 พฤษภาคม : บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)