สาระความรู้กลุ่ม CoP วิจัยทางการพยาบาล
เรื่อง การแปลเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล

เทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีการตรวจสอบคุณภาพของการแปล คือ เทคนิคการแปลแบบแปลย้อนกลับ (back-translation)

เทคนิคการแปลเครื่องมือแบบย้อนกลับที่ได้รับการอ้างอิงและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจัยทางการพยาบาล คือ เทคนิคการแปลย้อนกลับของบริสลิน2 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การแปลเครื่องมือวิจัยชุดต้นฉบับ (Forward translation) จากภาษาดั้งเดิม (source language)เป็นภาษาเป้าหมาย (target language)

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฉบับแปลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Review of the translated version by reviewer) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการแปล ซึ่งบุคคลที่จะตรวจสอบเครื่องมือฉบับแปลนั้นไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกับผู้แปลในขั้นตอนแรก

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ การแปลเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล (764 downloads )

ที่มาของข้อมูล
Maneesriwongkul W, Dixon JK. Instrument translation process: A method review. J AdvNurs2004; 48(2):175-86.
Brislin RW. Back-translation for cross-culturalresearch.J Cross-Cult Psychol1970; 1(3):185-216.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.