การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงที่บ่งชี้การใช้เมทแอมเฟตามีนในสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ฝากครรภ์

ผลงานวิจัย เรื่อง

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของพยาบาลที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ผลงานวิจัย เรื่อง

ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สายเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียวกับชนิดใช้ซ้ำต่ออัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและค่าใช้จ่ายหออภิบาลการหายใจโรงพยาบาลศิริราช

ผลงานวิจัย เรื่อง

ผลของการเปลี่ยนอัตราการไหลของน้ำยาฟอกเลือดต่อความเพียงพอของการฟอกเลือดในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ใช้ตัวกรองซ้ำในโรงพยาบาลศิริราช

ผลงานวิจัย เรื่อง

PICO ช่วยท่านได้อย่างไร ในการสร้าง Research Question

PICO เป็นกรอบแนวคิดที่สำคัญนำไปสู่ชื่อเรื่อง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง งานวิเคราะห์

คณะกรรมการวิจัย ฝ่ายการพยาบาล

การศึกษาลักษณะครอนอไทป์ และความต้องการรูปแบบการจัดตารางการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัย เรื่อง

ผลลัพธ์ทางคลินิกและค่าใช้จ่ายของการใช้กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจและการถอดท่อทางเดินหายใจอย่างมีแบบแผนในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบไม่ฉุกเฉิน

ผลงานวิจัย เรื่อง

หนังสือการ์ตูน เรื่อง หนูไก่กับยาพ่นวิเศษ

หนังสือการ์ตูน เรื่อง หนูไก่กับยาพ่นวิเศษ