คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการจัดกิจกรรมประกวด “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM..Inspiration ตั้งแต่  ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคน พัฒนางาน เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร โดยใช้เครื่องมือ storytelling ในการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสาร อีกทั้งเป็นการยกย่องชมเชย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีพฤติกรรมในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคณะฯ ในแต่ละปีที่ผ่านมามีเรื่องเล่าจากผู้ปฏิบัติงานส่งเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก แต่มีเรื่องเล่าที่เขียนเล่าเรื่องราวได้น่าสนใจและผ่านเกณฑ์การตัดสินของรางวัล KM..Award ไม่มากนัก ดังนั้น งานจัดการความรู้จึงขอแนะนำเกร็ดความรู้ดี ๆ ของการเขียนเรื่องเล่าอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงมีเทคนิคอย่างไรที่จะทำให้ผู้อ่านติดตามจนถึงตอนจบ…

ในการเขียน “เรื่องเล่า” ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้เขียน ที่ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเรียบเรียง เรื่องเล่าที่เกิดขึ้น ผู้อ่านจะต้องสามารถนำไปต่อยอด ขยายผล หรือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานได้ต่อไปในอนาคต

การเขียนเรื่องเล่าให้น่าสนใจนั้น ผู้เขียนอาจยึดหลัก “ต้น – ตื่นเต้น, กลาง – กลมกล่อม และจบ – จับใจ” ในการรังสรรค์ผลงานที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้อ่านได้

อ่านบทความเพิ่มเติม >> “เรื่องเล่า”...เขียนอย่างไร ให้น่าอ่าน!!! (395 downloads )

เรียบเรียงโดย  นางสาวสุดารัตน์ พันธ์เถื่อน
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Download infographic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.