พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

การเขียนรายงานการประชุม

KM Society : Learn & Share กับ คลินิกออสโตมีและแผล

บรรยากาศกิจกรรม CoP IV care ครั้งแรก

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งแรกของ CoP IV care สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  เต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน

การล้างมือ 6 ขั้นตอน

เกี่ยวกับเรา : IV care

IV care ความเป็นมา – วัตถุประสงค์ 1. มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำ 2. สร้างฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำ 3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรทางการพยาบาลนำความรู้จากฐานข้อมูลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย KPI process 1. […]