ถอดความรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ (HA 502)”
ระหว่าง วันที่  1 – 4 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมนารายณ์ และโรงพยาบาลศิริราช

Why Lean in Healthcare (256 downloads)
วิทยากร นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Application of Lean Thinking in Healthcare (361 downloads)
Benefit of Continuous Flow & Build in Quality (308 downloads)
วิทยากร รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Routine to Research (154 downloads)
วิทยากร อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของผลงาน
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.