หลักการสร้างสื่อ เพื่อการสื่อสาร

บทความครั้งนี้ขอนำเสนอเนื้อหาสำคัญสำหรับ หลักการสร้างสื่อ Views : 681

บูรณาการจัดการความรู้ เพื่อศิริราชเป็นเลิศ ยั่งยืน และองค์กรแห่งการเรียนรู้

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON) Views : 913

บูรณาการใช้ KM เพื่อยกระดับความปลอดภัย และสู่ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON)  Views : 429

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สู่ความเป็นเลิศ

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON) Views : 429

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “รู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง Gen”

Views : 176

ถอดบทเรียนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อสารให้ได้ใจปลอดภัยในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี PR in the New World”

Views : 794

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2560 จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ : Plenary Lecture 1″Hand in Hand towards Healthy Society ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม”

Views : 325

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เรื่อง “S2: SMART การทำงานอย่างมีคุณค่า”

Views : 971

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ ๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช เรื่อง “ได้หมด…ถ้า (ประชาชน) ..สดชื่น บทบาทแพทยสภาราชวิทยาลัยฯ ในวิกฤตศรัทธา”

Views : 558

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ ๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศัลยแพทย์กับ Thailand 4.0”

Views : 422