สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 “ประสบการณ์ การบริหารจัดการระบบงานคุณภาพในโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ Knowledge Sharing : Integration Hospital Standard JCI, HA, ISO”

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 “ประสบการณ์การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ระดับสากล : Academic Medical Center Hospital Standards”

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023

สรุปบทเรียน How to be an Innovation Organization

สรุปบทเรียนจากงานสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 เรื่อง “How to be an Innovation Organization” โดย ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ […]

สรุปบทเรียน การบริหารความรู้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

สรุปบทเรียนจากงานสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 เรื่อง “การบริหารความรู้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” โดย ผศ. ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา (สาขามัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) ความยั่งยืน (Sustainability) […]

สรุปบทเรียนฯ KM หัวใจของการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

สรุปบทเรียนจากงานสัมมนาวิชาการ

หลักการสร้างสื่อ เพื่อการสื่อสาร

บทความครั้งนี้ขอนำเสนอเนื้อหาสำคัญสำหรับ หลักการสร้างสื่อ

บูรณาการจัดการความรู้ เพื่อศิริราชเป็นเลิศ ยั่งยืน และองค์กรแห่งการเรียนรู้

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON)

บูรณาการใช้ KM เพื่อยกระดับความปลอดภัย และสู่ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON) 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สู่ความเป็นเลิศ

ถอดบทเรียนจากการประชุมเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง (HPON)

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “รู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง Gen”