วันที่ 17 ธันวาคม ถือเป็นจุดเริ่มต้นออกเดินทางเข้าสู่ชุมชนนักปฏิบัติของ เลขานุการภาควิชา บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรที่มีความสนใจในเรื่องการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วยโลจิกโมเดล

โดยในการทำกิจกรรมนั้น ได้มีการทบทวนโลจิกโมเดลที่ได้เริ่มมีการดำเนินการมาในระยะหนึ่งก่อนการเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการจัดทำชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งทีมงานได้กำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมวันนั้นประกอบไปด้วย 1.ที่มาในการจัดทำโลจิกโมเดล 2.กระบวนการและวิธีคิดในการจัดทำโลจิกโมเดล 3.ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำโลจิกโมเดล 4.สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังทำโลจิกโมเดล และ 5.หัวข้อในการจัดกิจกรรมโลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชาในครั้งถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณจารุเดช และคุณบริรรักษ์
โทรศัพท์ 02 419 9856

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.