รายชื่อสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ โลจิกโมเดล สำนักงานภาควิชา มีดังนี้

Facilitator/Historian/Admin
นายจารุเดช โตจำศิลป์ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
นายบริรักษ์ นาให้ผล งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
บุคลากรงานจัดการความรู้

Expert
1. ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
2. ศ. นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
3. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
4. หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
5. หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
6. หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
7. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
8. หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
9. หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา
10. หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์
11. หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา
12. หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
13. หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
14. หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
15. หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
16. หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
17. หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา
18. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
19. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
20. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
21. หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
22. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
23. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
24. หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
25. หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
26. หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
27. หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
28. หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
29. หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
30. ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
31. หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
32. หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช

รายชื่อสมาชิกผู้ดำเนินการ ณ วันก่อตั้ง
1. น.ส. ณัฏฐธนัน ธนพงษ์บดีกุล ภ.กายวิภาคศาสตร์
2. น.ส. เกศราภรณ์ ศรีศิริ ภ.จักษุวิทยา
3. นาง อมลวรรณ น้อยมณี ภ.จิตเวชศาสตร์
4. น.ส. เปรมวดี โคววิกกัย ภ.จุลชีววิทยา
5. นาง จรินทิพย์ นิงสานนท์ ภ.ชีวเคมี
6. น.ส. อุษณีย์ ผ่องใส ภ.ตจวิทยา
7. น.ส. ปรียาดา สันตินิยม ภ.นิติเวชศาสตร์
8. น.ส. ปาริชาติ ปานสำเนียง ภ.ปรสิตวิทยา
9. นาง ณัฐชิตา แก้วเจริญ ภ.พยาธิวิทยา
10. นาง สิรินทิพย์ เทพอิสสระเดช ภ.พยาธิวิทยาคลินิก
11. นาง เสนอ สุขเอี่ยม ภ.เภสัชวิทยา
12. น.ส. อรรถกร อินทรโกสุม ภ.รังสีวิทยา
13. น.ส. อัจฉรา อนุชาติ ภ.วิทยาภูมิคุ้มกัน
14. นาย จุฑาวุฒิ อุ่นอมรมาศ ภ.วิสัญญีวิทยา
15. น.ส. ศรินทิพย์ เชยกุล ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
16. น.ส. ลักษมณ วงษ์จันทร์ ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
17 นาง แสงนภา ท่าพริก ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
18. นาง วันเพ็ญ วงศรีเทพ ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
19. นาง ชัชฎา บุญญศาสตร์พันธุ์ ภ.ศัลยศาสตร์
20. น.ส. สมหมาย เถื่อนเมือง ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
21. น.ส. เพ็ญศรี ผ่องชัยกุล ภ.สรีรวิทยา
22. นาย ประยุทธ์ เสียงล้ำเลิศ ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
23. นาง ภาวิณี ชามขุนทด ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
24. นาง สุชีรา กาญจนพิบูลย์ ภ.อายุรศาสตร์
25. น.ส. นารีรัตน์ จูปั้น สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
26. นาง วงเดือน จงประจักษ์สกุล สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
27. น.ส. ฤทัยทิพย์ ศรเมฆ สนง.ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ
28. นาง สิริพร ทิมประเสริฐ สถานวิทยามะเร็งศิริราช
29. น.ส. วารุณี ทองดี โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

update : 08/09/2021
ผู้ประสานงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : นายจารุเดช โตจำศิลป์  (4 1833)
ผู้ประสานงาน งานจัดการความรู้ : นายเอกราช จันทรประดิษฐ์ (9 9009 ต่อ 503)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.