ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 14 Management Excellence for HRO : ขยะที่หลากหลายจัดการอย่างไรให้ปลอดภัย

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผศ. นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผศ. นพ.ธีระ กุลลดาเรืองไกร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พัฒนา พันธ์ประสิทธิเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สุวภา ทองศุภโชค  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> ขยะที่หลากหลายจัดการอย่างไรให้ปลอดภัย (56 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.