การอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้ ปี 2562
เรื่อง “จับประเด็น เขียนเรื่องให้ดี…ได้อย่างไร”
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบการอบรม
Siriraj KM คืออะไร ทำอย่างไร ได้อะไร (76 downloads)
จับประเด็นเขียนเรื่องให้ดีได้อย่างไร (62 downloads)
รูปแบบการบันทึกต่าง ๆ
รายงานการประชุม (45 downloads)
Flow Chart (56 downloads)
Bullet and Cornell Method (35 downloads)
Mindmap (33 downloads)
การต่อยอดการบันทึกสู่เรื่องเล่าและอินโฟกราฟิก (55 downloads)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.