การอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้ ปี 2562
เรื่อง “จับประเด็น เขียนเรื่องให้ดี…ได้อย่างไร”
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบการอบรม
Siriraj KM คืออะไร ทำอย่างไร ได้อะไร (125 downloads)
จับประเด็นเขียนเรื่องให้ดีได้อย่างไร (96 downloads)
รูปแบบการบันทึกต่าง ๆ
รายงานการประชุม (82 downloads)
Flow Chart (82 downloads)
Bullet and Cornell Method (69 downloads)
Mindmap (55 downloads)
การต่อยอดการบันทึกสู่เรื่องเล่าและอินโฟกราฟิก (75 downloads)

ภาพกิจกรรมอบรม รุ่น 1-5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.