หลักสูตร KM concept : บูรณาการการจัดการความรู้ & คุณภาพศิริราช สู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน & องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรในคณะฯ ในการเรียนรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความรู้ศิริราช โดยบูรณาการการจัดการความรู้ และการพัฒนาคุณภาพของศิริราช เพื่อความเป็นเลิศ ยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วิทยากร : ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)

วัตถุประสงค์ : ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานแนวคิดการจัดการความรู้ศิริราช เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

เนื้อหาเรียนรู้ :
– แนวคิดการจัดการความรู้ศิริราช
– บูรณาการการจัดการความรู้ & คุณภาพศิริราชสู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน และองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบูรณาการการจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพ & Siriraj KM Strategy สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
– ผลลัพธ์

เกณฑ์วัดและประเมินผล : ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนรู้ ≥ 80%

รูปแบบการเรียนรู้ : เรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SELECx

Link การเรียนรู้ (เฉพาะบุคลากรคณะฯ) : selecx.si.mahidol.ac.th/course/view.php?id=1606
(สำหรับบุคคลทั่วไป กรุณาติดตามสาระความรู้และเนื้อหาต่าง ๆ ได้ผ่าน Siriraj KM website)

กำหนดการจัดอบรม : 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501 (คุณปารวี), ต่อ 502 (คุณชลิตา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.