บริหารจัดการวัสดุคงคลังอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

  • ที่มาของการจัดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง
  • การดำเนินการของทีมที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ Siriraj KM Strategy: Link – Share – Learn
  • บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ปัญหาอุปสรรคในการทำกลุ่ม CoP และร่วมกันฝ่าฟันอย่างไร
  • สิ่งที่สมาชิกได้รับ และได้เรียนรู้จากการทำโครงการฯ
  • ผลงาน หรือรางวัลแห่งความสำเร็จที่มาจากการทำโครงการฯ
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำกลุ่ม CoP
  • กลุ่ม CoP ฝากถึงเพื่อน ๆ ชาวศิริราช

อ่านบทความเพิ่มเติม >> บริหารจัดการวัสดุคงคลังอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (219 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.