บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2563
เรื่อง “วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด”
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11.05-11.55 น.
การถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียง ผ่านระบบ online network

วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศ. คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
รศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผศ. นพ.มนวัฒน์ เงินฉ่ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ศ. คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่จำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ หรือ Physical distancing และการรณรงค์อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำให้สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในโรงพยาบาล ทั้งทางด้านการรักษา ด้านผู้ป่วย และด้านนักศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ทำได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการวิเคราะห์หลักปฏิบัติพบว่า input, process และ output ยังคงต้องดำเนินการเหมือนเดิม โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึง Host Agent และ Environment และได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญในการใช้ IT ช่วย Siriraj สู้ COVID-19, IT assisted for Staffs & Students และ IT assisted for Patients

รศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงประเด็นสำคัญสำหรับ BCM (Business Continuity Management) เรื่องโรคติดต่อร้ายแรง ในปี 2019 งานกิจการนักศึกษาศิริราช ได้เริ่มดำเนินการทำแผนไว้ และจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่แน่นอนว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด และส่งผลกระทบต่อหลักสูตรอย่างไรบ้าง จึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์ BCM ให้สามารถตอบสนอง (Response) ต่อวิกฤตต่าง ๆ และเตรียมการฟื้นฟู (Recovery) ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> วิถีใหม่รองรับ transformation เรียนรู้จากการรับมือสู้ภัยโควิด (97 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.